VOTIVA Traning: Ngày 1 + 2 : Tạo Customer và Sales Order - Song Nghia - Technical Consultant

Dynamic 365 FO Dynamic 365 Retail

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

VOTIVA Traning: Ngày 1 + 2 : Tạo Customer và Sales Order

VOTIVA Traning: Bài tập thực hiện nghiệp vụ trong các Module: Purch Oder - Sales Order - Inventory Managerment - Stock trong AX 2012

Trainee: Song Thanh Nghia

Còn sai rất nhiều chỗ.

Ngày 1: Hãy tạo khách hàng Thành Lợi và Item máy tính T8000 lên hệ thống. Tạo đơn bán hàng trên hệ thống.


1.       Tạo Customer


2. Tạo Product


3. Tạo Sales Agreements

Ngày 2: Hãy tạo nhà cung cấp Phước Nghĩa và tạo đơn mua hàng trên hệ thống
1. Tạo Vendor


2. Tạo Purchase Agreements


3. Tạo Purchase Order