Kế toán trong ERP - Song Nghia - Technical Consultant

Dynamic 365 FO Dynamic 365 Retail

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Kế toán trong ERP

Kế toán trong ERP

Trainee: Song Thanh Nghia

Đây là mấy câu hỏi - Trả lời bị sai, do quá lằng nhằng.
(cái này tự nghiên cứu và trả lời, sai thì tự xử nhá)
Sổ kế toán là những tờ sổ:
- Có kết cấu tương ứng với nội dung phản ánh và yêu cầu quản lý
- Có liên hệ chặt chẻ với nhau
- Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng quy trình và phương pháp nhất định
Các loại sổ kế toán:
* Theo phương pháp ghi chép vào sổ:
- Sổ ghi theo trình tự thời gian
- Sổ ghi theo hệ thống
- Sổ liên hợp
* Theo mức độ phản ánh đối tượng kế toán:
- Sổ tổng hợp: Nhật ký và sổ cái
- Sổ chi tiết: các sổ chi tiết
- Cả 2
Tài sản cố định: là tài sản có giá trị sử dụng ? 1 năm, và có giá trị thực ?= 30 triệu.
Có 2 loại tài sản cố định: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình
Post ở đây ghi nhận một nghiệp vụ kế toán phát sinh
Thuế
- thuế là các khoản phải đóng cho nhà nước theo quy định khi thực hiện các nghiệp vụ liên quan theo quy định nhà nước.( Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở đó là những  văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.)
- các loại thuế tại việt nam:
1. Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu
2. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
3. Luật thuế giá trị gia tăng
4. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
5. Luật thuế thu nhập cá nhân
6. Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
7. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
8. Luật thuế tài nguyên
9. Luật thuế bảo vệ môi trƣờng