Microsoft Dynamics AX 2012 - Votiva - Day 2 - Song Nghia - Technical Consultant

Dynamic 365 FO Dynamic 365 Retail

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Microsoft Dynamics AX 2012 - Votiva - Day 2

Day 2 Tìm hiểu về quy trình bán hàng
(Sale Order)


1. Mô tả luồng tương tác.
2. Mô hình tuần tự quy trình bán hàng.


 1. Mô tả luồng tương tác
  -  Ở đây chúng ta sẽ tương tác với 4 phòng ban: Phòng kế toán, Phòng sản xuất, Phòng kinh doanhQuản lý kho tương tác với actor: Người mua hàng- Đây là quy trình cơ bản mua hàng khi có khách hàng yêu cầu mua hàng. Mô hình ở đây có nghĩa là: "Quy trình sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng"
  Bước 1: Customer yêu cầu báo giá
  Bước 1.1: Phòng kinh doanh báo giá sản phẩm
  Bước 2: Customer gửi đơn đặt hàng
  Bước 2.1: Phòng kinh doanh xác nhận đặt hàng
  Bước 3: Customer xác nhận đặt hàng
  Bước 3.1: Phòng kinh doanh gửi danh sách hàng cần đặt cho Phòng sản xuất.
  Bước 3.2: Phòng sản xuất yêu cầu nguyên liệu cho Quản lý kho
  Bước 3.3: Quản lý kho kiểm tra nguyên liệu
  Bước 3.4: Quản lý kho xuất nguyên liệu cho Phòng sản xuất
  Bước 3.5: Phòng sản xuất tạo sản phẩm
  Bước 4: Phòng Sản xuất giao sản phẩm cho Customer
  Bước 5: Phòng kinh doanh yêu cầu Phòng kế toán xuất hoá đơn
  Bước 6: Phòng kết toán lập hoá đơn
  Bước 7: Phòng kế toán gửi hoá đơn cho Customer
  Bước 8: Customer thanh toán hoá đơn
  Bước 9: Phòng kinh doanh yêu cầu lập phiếu thu tới Phòng kế toán
  - Đây là quy trình sản xuất khi khách hàng yêu cầu mà sản xuất đã có trong kho. Mô hình đây có nghĩa là: "Quy trình bán hàng xuất từ kho hàng"
  Bước 1: Customer yêu cầu báo giá
  Bước 1.1: Phòng kinh doanh báo giá sản phẩm
  Bước 2: Customer gửi đơn đặt hàng
  Bước 2.1: Phòng kinh doanh xác nhận đặt hàng
  Bước 3: Customer xác nhận đặt hàng
  Bước 3.1: Phòng kinh doanh gửi danh sách hàng cần đặt cho Quản lý kho.
  Bước 3.2: Quản lý kho kiểm tra nguyên liệu
  Bước 3.3: Quản lý kho xuất hàng cho Customer
  Bước 4: Phòng kinh doanh yêu cầu Phòng kế toán xuất hoá đơn
  Bước 5: Phòng kết toán lập hoá đơn
  Bước 6: Phòng kế toán gửi hoá đơn cho Customer
  Bước 7: Customer thanh toán hoá đơn
  Bước 8: Phòng kinh doanh yêu cầu lập phiếu thu tới Phòng kế toán
 2. Mô hình tuần tự quy trình bán hàng
  Quy trình bán và  sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng

  Quy trình bán hàng xuất từ kho hàng