Microsoft Dynamics AX 2012 - Votiva - Day 3 - Song Nghia - Technical Consultant

Dynamic 365 FO Dynamic 365 Retail

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Microsoft Dynamics AX 2012 - Votiva - Day 3

Day 3 Tìm hiểu về quy trình mua hàng

Trainee: Song Thanh Nghia

1. Mô tả luồng tương tác mua hàng
2. Mô hình tuần tự quy trình mua hàng


 1. Mô tả luồng tương tác mua hàng
  - Ở đây chúng ta vẫn sẽ tương tác với 4 phòng ban như setup ban đầu của dự án công ty: "Sản xuất và bán máy vi tính". Gồm các phòng: Phòng Kinh Doanh, Phòng Kế Toán, Phòng Sản Xuất, Quản Lý Kho tương tác với Nhà Cung Cấp
  - Đây là quy trình khi mua hàng về kho để sản xuất. Tức là bên kho được bên sản xuất yêu cầu vật liệu để sản xuất thì bên kho  khi thấy thiếu hàng, hoặc mua theo lịch được lên trước hoặc set theo số lượng hàng hoá minimum trong kho để rồi mua hàng về.
  - Mô tả cơ bản quá trình mua hàng về kho
  Bước 1: Phòng Sản Xuất yêu cầu nguyên liệu tới Quan Ly Kho
  Bước 2: Quản lý kho kiểm tra kho rỗng hoặc thiếu.
  Bước 3: Yêu cầu mua gửi tới Phòng Kinh Doanh.
  Bước 4: Phòng Kinh Doanh gửi yêu cầu báo giá về vật liệu cho Nhà Cung Cấp
  Bước 4.1: Nhà Cung Cấp gửi bản báo giá về Phòng Kinh Doanh
  Bước 5: Phòng Kinh Doanh tạo đơn đặt hàng cho Nhà Cung Cấp
  Bước 6: Phòng Kinh Doanh gửi đơn đặt hàng cho Nhà Cung Cấp
  Bước 7: Nhà Cung Cấp chuyển hàng cho Quản Lý Kho
  Bước 8: Nhà Cung Cấp gửi hoá đơn cho Phòng Kế Toán
  Bước 9: Phòng kế toán thanh toán cho Nhà Cung Cấp
 2. Sơ đồ tuần tự quy trình nhập hàng.
  - Mô hình tuần tự mua hàng