Product, Product Master, Release Product, Product type - Song Nghia - Microsoft Dynamics 365 Vietnam

Song Nghia - Microsoft Dynamics 365 Vietnam

Microsoft Dynamics AX/365 Outsourcing Service

Breaking

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Product, Product Master, Release Product, Product type

Product, Product Master, Release Product, Product typeProduct : Item không sử dụng product dimension => không có variant

Product master: Item sử dụng product dimension.

- Bao gồm 1 mã chính, và có nhiều biến thể gọi là variant

Released product: Item tồn tại ở danh mục chung, sau đó đươạ release cho công ty nào.

vd: Item001 -> release công ty A, B => công ty A, B sẽ thấy.
     
      Item002 -> release công ty C=> chỉ C sẽ thấy, A,B không thấy.

=> Để mã giống nhau, công ty nào sử dụng trước release trước, sau dùng sau.

Product type

Product type gồm 2 loại:

Item: Có quản lý tồn kho

Service: Không quản lý tồn kho