InventItemBarcodeForm_Extension - Song Nghia - Microsoft Dynamics 365 Vietnam

Song Nghia - Microsoft Dynamics 365 Vietnam

Microsoft Dynamics AX/365 Outsourcing Service

Breaking

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

InventItemBarcodeForm_Extension

[ExtensionOf(formStr(InventItemBarcode))]
final class InventItemBarcodeForm_Extension
{
    [FormControlEventHandler(formControlStr(InventItemBarcode, btnUpdateItemBarcode), FormControlEventType::Clicked)]
    public static void InventItemBarcode_OnClicked(FormControl sender, FormControlEventArgs e)
    {
        FormRun             formRun       = sender.formRun() as FormRun;
        formRun.vtvUpdateBarcode();
       

    }

    public void vtvUpdateBarcode()
    {
        InventItemBarcode           inventItemBarcode = InventItemBarcode_DS.getFirst() as InventItemBarcode;

        while(inventItemBarcode)
        {
            inventItemBarcode = InventItemBarcode_DS.getNext() as InventItemBarcode;
        }
    }

}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét