Commission - Song Nghia - Technical Consultant

Dynamic 365 FO Dynamic 365 Retail

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Commission


Credit amount and commissionable amount:

-       Credit amount is actual sales amount exclude amount of De com contract or hold com contract.
 Besides, credit amount will not include any contract amount which paid by voucher or discount 
amount. Credit amount can be increased if match with contest condition.
-       Commissionable amount is amount used to multiply with com rate to calculate com amount. 
 Commissionable amount is actual sales amount but exclude any Decom, Hold com, Non com contract 
value. Contract amount which paid by voucher or discount amount will not be considered as 
commissionable amount. Commissionable amount can be increase if match with contest condition.
 Commissionable amount also can be reduced when applied some deduction condition 

Trong tính Commission có các khái niệm này:
- CREDIT AMOUNT --> là revenue amount ĐƯỢC tính commission
- COMMISSIONABLE AMOUNT --> là Credit amount ĐỂ tính commission
Member relation là tên bộ phận quản lý thông tin KH
ý là dòng chú thích đó là sẽ dc tính CREDIT AMOUNT,  bộ phận MR ghi chú
vd : trong qui định cho 1 nhóm Sales là nếu bán từ 5000$-10.000$ sẽ dc hưởng 0.05% commission
nếu có contract  6000$ trong tháng ( và contract này đã thu = TIỀN hết- PAYMENT CASH/BANK FULL)
thì 6000$ chính là CREDIT AMOUNT
nhưng anh sales của Contract này có 1 khoản bị phạt gì đó --> vd ảnh tang quà cho khách nằm ngoài quy định, và trị giá món quà là 500$
và theo qui định thì  ảnh bị trừ vào COMMISSIONABLE AMOUNT
nên lúc này CREDIT > COMMISSIONABLE
vì Commissionable amount = 6000- 500= 5.500
và như vậy COMMISSION AMOUNT = 0.05% X 5500