Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Từ bài sau sẽ chuyển sang ghi tiếng anh hết

Nhắc nhở tự bài đang sau sẽ chuyển sang tiếng anh, sai thì chịu vậy mới lên cấp được