Từ bài sau sẽ chuyển sang ghi tiếng anh hết

Nhắc nhở tự bài đang sau sẽ chuyển sang tiếng anh, sai thì chịu vậy mới lên cấp được